UZMANLIK ALANLARI

 Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,

Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,

Hekimlerin malpraktisten kaynaklanan cezai ve sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi,

Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi,