UZMANLIK ALANLARI

•Mirasçılık belgesinin alınması
•İzale-i şuyu davaları
•Terekede ihtiyati tedbirler
•Mirasın reddi Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
•Mirasçılık belgesinin iptali davaları
•Mirasta defter tutulması
•Vasiyetnamenin iptali davaları
•Mirasta iade davaları
•Miras sözleşmeleri
•Vasiyetname düzenlemeleri
•Taksim sözleşmeleri