UZMANLIK ALANLARI

•İcra takipleri
•İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları
•Menfi tespit ve istirdat davaları İmzaya ve borca itirazlar
•İstihkak davaları