Makale & İncelemeler

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAK SAYISININ SINIRLANDIRILMASI

Limited şirket, Türk Hukuku’nda ortak sayısına üst sınır getirilmiş olan tek şirket özelliğine sahiptir.Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 574 uyarınca limited şirketlerde ortakların sayısı elliyi aşamaz. Bu hüküm,gerek 6762 sayılı TTK, gerekse 845 sayılı TTK’da bulunduğu
gibi, 6102 sayılı yeni TTK’da da aynen muhafaza edilmiş ender hükümlerden biridir. Çalışmada sözü edilen düzenlemenin işlevi, bu şekilde bir sınırlama yapılmasının yerinde olup olmadığı, İsviçre, Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülke hukuklarındaki
düzenlemeler incelenerek karşılaştırmalı hukuktaki durumu, elli ortak sınırının aşılması hâlinde uygulanacak hükümler tartışmaya açılmaktadır.

Makale içeriği : https://dergipark.org.tr/tr/pub/tfm/issue/21329/228806